+420 728 098 070
general terms and conditions
Název provozovny: NTC Havířov
Adresa: Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov - Šumbark
Provozovatel: Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.,
se sídlem Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov – Šumbark, IČ: 18055991

Odpovědná osoba: Martin Kaděrka (provozní manažer),
e-mail: kaderka@sksthavirov.cz ,
tel.: 728098070,
webové stránky www.sksthavirov.cz (dále jen „Sportcentrum“),
vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Sportcentrem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Sportcentra a jeho zákazník
 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Provozním řádem NTC HAVÍŘOV, které jsou uvedeny na internetové adrese (www.rezervace.sksthavirov.cz) a současně na recepci Sportcentra
 3. Zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý zákazník si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Zákazník, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že zákazník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb Sportcentra nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity.Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si zákazník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli
 4. Každý Zákazník je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi. V případě nepoužití vhodné či žádné obuvi provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví Zákazníka či ostatních
 5. Při vstupu do Sportcentra obdrží Zákazník oproti záloze 100,-Kč čipovou kartu nebo čip, která mu umožňuje vstup do prostor, kde může čerpat jednotlivé služby šatna, sportovní hala apod. Karta je majetkem Sportcentra a je zapůjčena Zákazníkovi, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude Zákazníkovi vrácena při vrácení karty. V případě ztráty či poškození karty je Zákazník povinen uhradit částku 100,- Kč jako náklady na pořízení nové karty, provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze
 6. Provozovatel vede evidenci Zákazníků, obsahující jejich osobní údaje. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů)
 7. V případě zjištění jakéhokoli poškození majetku a vybavení Sportcentra je povinností každého Zákazníka uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření.

II. PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB V PROSTORECH SPORTCENTRA

 1. Aktuální nabídka služeb Sportcentra, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech Sportcentra na adrese: NTC Havířov Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov - Šumbark a současně na internetové adrese Sportcentra
 2. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován
 3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, benefitní zaměstnanecké poukazy v papírové či elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další), a benefitní programy (např. Multisport, Activepass a další), podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách Sportcentra a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Sportcentrem pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn
 4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Sportcentrum.

III. ZÁKAZNICKÝ ÚČET, DEPOZIT, ČLENSTVÍ

 1. Zákazník si zřizuje u Sportcentra zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Sportcentru. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 300 Kč
 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Sportcentrem, mimo služby osobního trenéra. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depositu a dále s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu
 3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 300 Kč. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@sksthavirov.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením čipové karty, čipu a výmazu účtu
 4. Sportcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, které umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Sportcentra po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční). Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Sportcentrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty, čipu vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství
 5. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese www.rezervace.sksthavirov.cz. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby nebo členství. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Sportcentra
 6. Sportcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu služeb a zboží v bistru Sportcentra. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování.

IV. ZÁKAZNICKÝ IDENTIFIKÁTOR

 1. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, nebo čip, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta, nebo čip může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek Sportcentra pro jednotlivé služby. Zákaznická karta, čip bude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 100,- Kč (vč. DPH), nevztahuje-li se na tento poplatek slevový benefit dle výše Depositu. Sportcentrum má právo požadovat náhradu škody v případě poškození zákaznické karty
 2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty, nebo čipu je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Sportcentrum, aby tuto kartu, čip zablokovala. Sportcentrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty, čipu vzniknou.

V. NÁKUP SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍMÉ ÚHRADY OD ZAMĚSTNAVATELE

 1. Sportcentrum umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Sportcentrum. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky není možné vložit na Deposit Zákazníka.

VI. REZERVACE

 1. Zákazník si může rezervovat aktivity sportcentra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Sportcentra zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí.
 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci sportcentra, a to na základě předložení zákaznické karty, čipu a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka).
 3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.
 4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
 5. Sportcentrum stanoví následující storno poplatky pro jednotlivé služby. Pokud Zákazník zruší svou rezervaci více než 24 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek, jinak mu bude účtován storno poplatek v plné výši
 6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Sportcentra, osobně na recepci sportcentra či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@sksthavirov.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Sportcentrum posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.
 7. Sportcentrum si vyhrazuje právo zrušit rezervaci Zákazníka bez udání důvodu nejpozději 14 před zahájením aktivity. Sportcentrum převede zpět na klientský účet blokovaný deposit v plné výši odpovídající ceně sportovní aktivity, kterou měl rezervovanou.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Při zpracování osobních údajů se Sportcentrum řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Práva a povinnosti těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů. Návštěvník poskytuje provozovateli výslovný souhlas s jejich zpracováním.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky Sportcentra jsou účinné od 1. 5. 2020 a jsou k dispozici na recepci Sportcentra a na internetových stránkách Sportcentra.
Martin Kaděrka, provozní manažer NTC HAVÍŘOV
Nikolas Endal, předseda SKST Baník Havířov, z.s.